KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

LİBERO YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda, Libero Yazılım Teknolojileri A.Ş. tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırladığımız aşağıdaki Aydınlatma Bildiriminde (“Bildirim”), kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarılacağı kişiler ile ilgili kişi olarak haklarınız bilginize sunulmuştur. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler için Libero Yazılım Teknolojileri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

  • İnsan Kaynakları Operasyon ve Süreçlerinin Yerine Getirilmesi
  • Tedarik Zinciri Operasyon ve Süreçlerinin Yerine Getirilmesi
  • Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi
  • Şirket Tesis ve Bilgi Güvenliğinin Temini
  • Mevzuata Uyum ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi & Denetim Faaliyetlerinin

İcrası

  • Şirket Faaliyet ve Politikalarının İcrası

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz fiziki başvurular, Şirket tesislerimize ziyaretiniz sırasında kamera sistemleri vasıtasıyla, elektronik ortamda e-mailler, Şirketimizle akdetmiş olduğunuz sözleşmeler, Şirketimiz faaliyetlerine özgü yazılımlar, web sitemiz, sosyal medya hesapları, , tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Şirket dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

1

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Hukuki Sebepler:

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, şirket operasyon ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında mal ve hizmet sunulması veya mal ve hizmet temini, şirketin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması, hukuki süreçlerin planlanması, savunma hakkının kullanılması, kurumsal iletişim, yönetim, denetim ve planlama faaliyetlerinin icra edilmesi amaçları ile sınırlı olarak grup şirketlerimize, yetkili kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız (tedarikçiler), ürün ve hizmet alan kişi, temsilcisi veya çalışanı, hissedar/ortaklara aktarabilmekteyiz. Kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla yurt içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler:

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

2

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında Şirket’e Başvuru Yolları:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi aşağıdaki yöntemlerle ve İlgili Kişi sıfatıyla Şirketimize iletebilirsiniz;

– Güvenli elektronik imza ile KEP adresinden yapacağınız başvuru ile,
– Şirketimize başvuru tarihinden önce ilgili kişi tarafından bildirilmiş olan mail adresinden yapacağınız başvuru ile,
– Islak imzalı bir başvuru dilekçesini bizzat elden, noter aracılığı ile yahut iadeli taahhütlü posta ile “Fulya Mah. Akıncı Bayırı Sok. No:28 34394 Şişli/İstanbul-Türkiye” adresine yapacağınız başvuru ile.

Şirketimiz başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Ticaret Sicil No                       : 229065-5

Mersis No                              : 0608-1235-3470-0001  

Ticaret Unvanı                       : Libero Yazılım Teknolojileri A.Ş.

Adres                                      : Fulya Mah. Akıncı Bayırı Sok. No:28 34394 Şişli/İstanbul
Web Adresi                            :
www.liberosystems.com www.digitaltr.com

Telefon                                   : +90 (212) 343 13 68

Elektronik KEP Adresi        :