KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

Sayın İlgili,

Türkiye’ de kurulu, Genel Merkezi “Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sk. No: 28/1 Şişli/İstanbul” adresinde mukim, LİBERO YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“LİBERO YAZILIM FİRMASI” VEYA “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN” olarak anılacaktır.)’nda tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak; Kişisel Verinin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarılabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz; danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında; iş ortaklarımıza şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi, kamu/özel kurum ve kuruluşlara yabancı gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir. Yurtdışına aktarım yapılmayacaktır.

Kişisel verileriniz, İletişim Formu aracılığıyla elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Libero Yazılım Firması tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız ve bununla ilgili takip süreçlerinin şirketimiz tarafından yürütülmesi kapsamında ortaya çıkan meşru menfaatimiz, şirketimiz ile kuracağınız sözleşmesel ilişkiler gibi hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Şirketimiz ile iletişime geçmek için doldurmakta olduğunuz iletişim formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir. Libero Yazılım Teknolojileri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi,

hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halleri haricinde, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

KVKK hükümlerinde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde,
Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kişisel verileriniz: a. İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,

b. Tarafınızla iletişime geçmek,
c. Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,
d. Tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla ilişkilerin yürütülmesi,

e. Başvurmuş olduğunuz herhangi bir pozisyon olması durumunda; pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun kontrolü, iş tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi, referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz, iletişim becerileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması, ücret ve yan hakların belirlenmesi,

f. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebileceğini bildiririz.

Müşteri ve Ziyaretçi’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; işbu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, , e-posta) sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Reksoil’ın web uygulamasında kaydedilebilmektedir.

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişileri öğrenme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (6698 sayılı Kanun) 9 uncu maddesine dayanarak işbu hususta rızanızı almak durumunda olduğumuzu bildiririz.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Libero Yazılım Firması’nın ziyaretçi ve müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Libero Yazılım Firması’na ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.


Ticaret Sicil No                       : 229065-5

Mersis No                              : 0608-1235-3470-0001  

Ticaret Unvanı                       : Libero Yazılım Teknolojileri A.Ş.

Adres                                      : Fulya Mah. Akıncı Bayırı Sok. No:28 34394 Şişli/İstanbul
Web Adresi                            :
www.liberosystems.com www.digitaltr.com

Telefon                                   : +90 (212) 343 13 68

Elektronik KEP Adresi        :  

Yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

0 Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi, Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı,

0 Elektronik ortamda tutulmakta olan verilerimin Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde, Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtla ra söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini, kabul ettiğimi; İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Libero Yazılım Firması çalışanlarına, görevlilerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Libero Yazılım Firması’nın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu,

0 Ayrıca Firmanız ile aile üyelerim, referanslarım, Şirket’i öneren tanıdıklarıma ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu Rıza Forumunda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak rızalarını aldığımı.

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen konuda açık rızanız yok ise, bizimle iletişime geçebilmek için; “Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri” başlıklı kısmında yer alan iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.